Πολιτική Απορρήτου

Πίνακας περιεχομένων 
1.    Εισαγωγή 
2.    Ορισμοί
3.    Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
4.    Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών
5.    Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους
6.    Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
7.    Ποιο είναι το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων
8.    Τα δικαιώματά σας με βάση τον ΓΚΠΔ
9.    Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας
10.    Ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας 
11.    Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
12.    Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας 
13.    Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

1. Εισαγωγή 
Η εταιρεία μας «ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 43 στην Αθήνα, ΤΚ: 11523, με ΑΦΜ: 094033829 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας το 2106989000 και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) president@president.gr (εφεξής η «Εταιρεία»), δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον τομέα των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Με σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και στη διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου»). Μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, σας παρέχουμε τις απαραίτητες αναγκαίες πληροφορίες, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης. Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται πάντοτε από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

2. Ορισμοί
«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.
«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 43 στην Αθήνα, ΤΚ: 11523, με ΑΦΜ: 094033829 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας το 2106989000, email: president@president.gr , η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομέν  ων προσωπικού χαρακτήρα. 
«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. 
«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ο ορίσει η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος φέρει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας, στις εξής περιπτώσεις:
 

 

Δεδομένα

Σκοπός

Νομική βάση

Είσοδος στον ιστότοπό μας

διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, referrer-URL, access provider, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα

Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος

α) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

e-mail, όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο του μηνύματος

Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας

α) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας

Επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων

τηλεφωνικός αριθμός, όνομα, επώνυμο (κατά περίπτωση), περιεχόμενο της επικοινωνίας

Επικοινωνία, διαχείριση/διευθέτηση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας

α) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας

Προωθητικές ενέργειες (newsletter)

e-mail

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα τις υπηρεσίες μας, προνόμια

α) η συγκατάθεσή σας
β) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση

Διαχείριση κράτησης μέσω του ιστοτόπου 

Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης
e-mail

Καταχώρηση στοιχείων πελατών, λήψη δωματίου από τον πελάτη

α) η μεταξύ μας συμβατική σχέση (και ξενοδοχειακή σύμβαση)
β) η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση 
γ) έννομη υποχρέωση 

Cookies (βλ. Πολιτική για τα Cookies)
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε μέσω του ιστοτόπου μας, για τους ανωτέρω σκοπούς είναι αναγκαία για εμάς, για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και τη διευθέτηση, διαχείριση ή επίλυση του αιτήματος, του ερωτήματός σας ή του παραπόνου σας και φυσικά τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της κράτησης ή της αναζήτησης της διαθεσιμότητας των δωματίων μας. Ως εκ τούτου, η μη παροχή των δεδομένων σας κατά περίπτωση, καθιστά μη αποτελεσματική ή/και αδύνατη τη μεταξύ μας επικοινωνία μέσω του ιστοτόπου και την εν γένει συναλλακτική σχέση μας.

4. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών
Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται μέσω του ιστοτόπου της ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για εμάς. Σε περίπτωση που από πλευράς σας παρέχονται αυτά, με σκοπό την υποβολή κάποιου αιτήματος ή σχολίου ή στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας, η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται με βάση τη ρητή συγκατάθεση σας ή εάν θεωρηθεί ότι υφίσταται λόγος υποστήριξης των νομικών αξιώσεων μας.

5. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους
Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ανηλίκους). Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει διαθέσει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, να προβούμε σε διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει παράσχει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου (άρ. 8 ΓΚΠΔ συνδυαστικά με άρ. 21 ν. 4624/2019).

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, τυγχάνουν επεξεργασίας από:
    I. το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας μας δεσμευόμενο από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα,
    II. συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τρίτοι συνεργάτες - τεχνικές εταιρείες στο πλαίσιο διαχείρισης του ιστοτόπου και παροχής υπηρεσιών, υποστήριξης εφαρμογών μας, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών (λ.χ. αποστολή ενημερωτικών δελτίων),
    III. δημόσιους φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικώς.

7. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους συμβατικών δεσμεύσεών μας, αναλόγως της φύση αυτής, λαμβανομένων υπ’ όψιν των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε όσες περιπτώσεις η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στην παρεχόμενη συγκατάθεση, τα δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας μας προς τη διατήρηση.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (γενική παραγραφή αξιώσεων), με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε μορφής αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

8. Τα δικαιώματά σας με βάση τον ΓΚΠΔ
Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε χρήστης, εγγεγραμμένος ή μη, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στο ΓΚΠΔ  και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, αλλά και την κείμενη εθνική νομοθεσία και ειδικότερα: 
    1. Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου).
    2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία μας θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.
    3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
    4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
    5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας, αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
    6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρ. 20 ΓΚΠΔ). Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και μας έχετε παράσχει, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. 
    7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).
    8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
    9. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει το ΓΚΠΔ (άρ. 77 ΓΚΠΔ). Αρμόδια Εποπτική Αρχή, στην Ελλάδα, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας
Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν: 
    1. Είτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@president.gr με συνημμένο το συμπληρωμένο Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε.
    2. Είτε με επιστολή στη διεύθυνσή μας ή αυτοπρόσωπη παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας μας, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε. 
Τα σχετικά αιτήματά σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με τη ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.
Τα ως άνω αιτήματά σας θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.
Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

10. Ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας 
Η Εταιρεία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη επαρκών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία και ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία αλλά και τη διαφύλαξη τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. 

11. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media):
    • Facebook: https://www.facebook.com/president.gr/
    • Instagram: https://www.instagram.com/presidenthotelathens/
    • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/president-hotel-athens/ 
Όσον αφορά ορισμένες επεξεργασίες, εμείς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των πλατφορμών των ως άνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούμε από κοινού ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, κατά την έννοια του άρ. 26 ΓΚΠΔ. Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε μόνο περιορισμένη επιρροή. Ώστε, δρούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζεται τη συνολική πληροφοριακή υποδομή της εκάστοτε υπηρεσίας, τηρεί τα δικά του τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων και διατηρεί τη δική του σχέση με εσάς ως χρήστη και, επομένως, ως Υποκείμενο των δεδομένων σας (υπό την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραμμένο μέλος της αντίστοιχης υπηρεσίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης). 
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων σας από τους παρόχους των πλατφορμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει για τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου/Προστασίας του εκάστοτε παρόχου.
Τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την επίσκεψη της σελίδας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεχομένως σχόλια, βίντεο, εικόνες, «like», δημόσια μηνύματα, κ.λπ., δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που εσείς επιλέγετε και δε χρησιμοποιούνται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για άλλους σκοπούς, πέραν της πληροφόρησής σας, αναφορικά με προωθητικές ενέργειές μας, όπως λ.χ. εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς που ενδέχεται να διοργανώσουμε, αλλά και στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, όταν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με τον τρόπο αυτό. Η ως επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, πραγματοποιείται βάσει του άρ. 6 παρ. 1 στ. στ) ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο της βέλτιστης παροχής προς εσάς των υπηρεσιών μας.

12. Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας
    1. Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. 
    2. Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
    3. Δηλώνει ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. O χρήστης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα πολιτική.
    4. Δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.
    5. Δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.

13. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας
 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 43, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:  (+30) 210 6989000

Email: president@president.gr

Website: www.president.gr

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας (DPO)

E-mail: dpo@president.gr


 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
PRESIDENT HOTEL ATHENS
Λεωφ. Κηφισίας 43. – Αθήνα– Ελλάδα 115 23
Τ: (+30) 210 6989000
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
© 2024 PRESIDENT HOTEL ATHENS. All rights reserved.