ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης [CCTV]

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/2019 και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Ξενοδοχείο President προβαίνει στην παρούσα ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (εργαζομένων, πελατών, τρίτων, επισκεπτών) στο πλαίσιο λειτουργίας κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης [CCTV] εντός των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

 1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας:

Η εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα [οδός Κηφισίας, αρ. 43, Τ.Κ. 11523, τηλ. (+30)2106989000 e-mail: president@president.gr], (εφεξής «το Ξενοδοχείο» ή «President >Hotel), σας ενημερώνει με την παρούσα, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, την πηγή συλλογής τους, τον λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες αυτών, τον χρόνο τήρησής τους, την τυχόν διαβίβασή τους εκτός Ε.Ε. καθώς και για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.


 

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, στο εξής ΓΚΠΔ ). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας, των πελατών μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην κεντρική είσοδο, τον χώρο υποδοχής και τους χώρους φύλαξης χρημάτων (ταμεία) χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


 

 1. Είδος δεδομένων και κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων/p>

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας των εργαζομένων μας και τρίτων, πελατών και επισκεπτών, που νομίμως βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα ήχου ούτε βιομετρικά δεδομένα. Οι εικόνες αφορούν σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στην εμβέλεια των καμερών εντός κτιριακών υποδομών του Ξενοδοχείου.


 

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Ως προς τη διαχείριση του υλικού και την ειδική πρόσβαση σε αυτό, αρμόδιο είναι το Τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.


 

 1. Χρόνος τήρησης δεδομένων

Τηρούμε τα δεδομένα για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. Το υλικό τηρείται περαιτέρω εφόσον κρίνεται αναγκαίο ανά περίπτωση για την υποστήριξη ή αντίκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων.


 

 1. Ασφάλεια των δεδομένων

Το Ξενοδοχείο εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ανά περίπτωση και ειδικότερα των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που διαθέτει στις εγκαταστάσεις του. Ειδικότερα: α. εφαρμόζονται διαδικασίες και πολιτικές ασφάλειας και προστασίας του δικτύου [τείχος προστασίας - firewall], διακριτό υποδικτύο (VLAN) ως μέρος του εσωτερικού υποδικτύου κατά την μετάδοση των δεδομένων της πληροφορίας της εικόνας, β. εφαρμόζονται τεχνικές επαύξησης της ασφάλειας του δικτύου, κεντρική διαχείριση ασφαλών προσβάσεων, περιορισμένη πρόσβαση, συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας, διαφύλαξη διαθεσιμότητας, διαφύλαξη της φυσικής ασφάλειας, τα οποία στο σύνολό τους συμβάλουν στην τήρηση της εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που επεξεργάζεται, γ. εφαρμόζονται πολιτικές περιορισμένης πρόσβασης τόσο στην υποδομή καταγραφής και όσο και στην πληροφορία καταγραφής, δ. έχει οριστεί Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), ε. εφαρμόζονται διαδικασίες ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων σε περίπτωση υποβολής αιτήματος. Η αποθήκευση λαμβάνει χώρα σε ειδική διαμορφωμένη υποδομή περιορισμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης.


 

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και διαδικασία άσκησης

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.


 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@president.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της εταιρείας μας [Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 43, Αθήνα, ΤΚ: 11523]. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την επιβεβαίωση της ταυτότητας. Από την εταιρείας μας παρέχεται και σχετικό Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας είτε σε φυσική μορφή στην υποδοχή του Ξενοδοχείου μας.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματά σας, ως τούτα απορρέουν από τον ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στη διεύθυνση https://president.gr/el/politiki-aporitoy/.


 

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.


 

 1. Επικαιροποίηση/αναθεώρηση της παρούσης ενημέρωσης

Το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα όπως προβεί ανά πάσα στιγμή σε επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η εταιρεία είναι δυναμικά και άπτονται των επιμέρους ανά περίπτωση αποφάσεών της τηρουμένων των αρχών της επεξεργασίας ως ορίζονται ΓΚΠΔ και τον Νόμο 4624/2019, των κατευθυντήριων οδηγιών των αρμοδίων εποπτικών Αρχών, κατόπιν στάθμισης της επικινδυνότητας και πιθανότητας επέλευσης του κινδύνου στην ιδιωτικότητα των προσώπων έναντι των υπέρτερων έννομων συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα ενημέρωση τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
PRESIDENT HOTEL ATHENS
Λεωφ. Κηφισίας 43. – Αθήνα– Ελλάδα 115 23
Τ: (+30) 210 6989000
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
© 2024 PRESIDENT HOTEL ATHENS. All rights reserved.